Jesus: Bizitzaren ogia

Jesus bizitzako ogiaBiblian ogi hitza bilatzen baduzu, 269 bertsotan aurkituko duzu. Hau ez da harritzekoa, ogia baita Mediterraneoko otorduetako oinarrizko elikagaia eta jende arruntaren oinarrizko dieta. Aleek gizakiei proteina eta karbohidrato gehienak ematen dizkiete mendeetan eta baita milurtekoetan ere. Jesusek ogia sinbolikoki erabili zuen bizi-emaile gisa eta esan zuen: «Ni naiz zerutik etorri den ogi bizia. Ogi hau jaten duena betiko biziko da. Eta emango dudan ogia nire haragia da, munduaren bizirako» (Joan 6,51).

Jesusek egun batzuk lehenago bost garagar ogi eta bi arrain mirariz elikatu zuten jendetza bati hitz egin zion. Jende hauek berari jarraitu zioten eta berriro jaten emango ziela espero zuten. Jesusek bezperan mirariz emon eutsan ogiak elikatu eutsen ordu batzuez, baina gero goseak izan ziran barriro. Jesusek mana gogorarazten die, arbasoak aldi baterako bakarrik bizirik mantendu zituen beste elikagai-iturri berezi bat. Gose fisikoa erabili zuen ikasgai espiritual bat emateko:
"Ni naiz bizitzaren ogia. Zure gurasoek mana jan zuten basamortuan eta hil ziren. Hau da zerutik datorren ogia, jaten duena hil ez dadin» (Joan 6,48-49.).

Jesus biziaren ogia da, ogi bizia eta bere burua israeldarren elikadura apartekoarekin eta haiek jaten zuten ogi miragarriarekin alderatzen du. Jesusek esan zuen: Bilatu behar duzu, harengan sinistu eta betiko bizia lortu haren bidez, hari jarraitu beharrean, bazkari miragarri bat jasotzeko asmoz.
Jesusek Kafarnaumgo sinagogan predikatzen zuen. Jendeko batzuek Jose eta Maria pertsonalki ezagutzen zituzten. Hona hemen ezagutzen zuten gizon bat, zeinaren gurasoak ezagutzen zituzten, Jainkoaren ezagutza eta autoritate pertsonala zuela esaten zuena. Jesusen kontra makurtu eta esan ziguten: «Ez al da hau Jesus, Joseren semea, zeinaren aita eta ama ezagutzen ditugun? Nola esan dezake orain: Zerutik etorri naiz?». (Johannes 6,42-43.).
Jesusek esandakoa literalki hartu zuten eta ez zituzten ulertzen berak egiten zituen analogia espiritualak. Ogiaren eta haragiaren sinbologia ez zen berria haientzat. Hainbat animalia sakrifikatuak izan ziren giza bekatuengatik milurtekoetan zehar. Animalia hauen haragia frijitu eta jaten zen.
Ogia sakrifizio berezi gisa erabiltzen zen tenpluan. Astero tenpluko santutegian jarri eta gero apaizek jaten zituzten erakustaldi-ogiek gogorarazi zieten Jainkoa haien hornitzaile eta sustatzailea zela eta etengabe bizi zirela haren aurrean (3. Moises 24,5-9.).

Jesusengandik entzun zuten bere haragia jatea eta bere odola edatea betiko bizitzarako giltza zela: «Egiaz, egiaz diozuet: Gizonaren Semearen haragia jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik. bertan zu. Nire haragia jaten duena eta nire odola edaten duena nigan geratzen da eta ni berarengan» (Johannes 6,53 eta 56).

Odola edatea bereziki haserregarria zen aspaldian bekatua zela irakatsi zuten jendearentzat. Jesusen haragia jatea eta bere odola edatea zaila zen bere ikasleentzat ulertzea. Askok Jesusengandik aldendu eta une hartan ez zioten gehiago jarraitu.
Jesusek 12 ikasleei beraiek ere utziko ote zuten galdetu zienean, Pedrok ausardiaz galdetu zuen: «Jauna, nora joan behar dugu? Betiko bizitzako hitzak dituzu; eta sinetsi eta aitortu genuen: Zu zara Jainkoaren Santua» (Joan 6,68-69). Bere ikasleak besteek bezain nahastuta zeuden ziurrenik, baina Jesusengan sinesten zuten eta bere bizitzan konfiantza eman zioten. Agian, gerora gogoratu ziren Jesusek bere haragia jan eta odola edateari buruz emandako hitzak azken afarian Pazko-bildotsa jatera elkartu zirenean: «Baina jaten ari zirela, Jesusek ogia hartu, eskerrak eman eta zatitu egin zuen, eta dizipuluei eman zieten, eta esan zuten: Hartu, jan; hau da nire gorputza. Hartu zuen kopa, eskerrak eman eta eman zien, esanez: Edan ezazute guztiok; hau da itunaren nire odola, askorentzat bekatuak barkatzeko isurtzen dena» (Mateo 2).6,26-28.).

Henri Nouwen, kristau egile, irakasle eta apaizak, sarritan pentsatu izan du Jaunartze Santuan eskaintzen zen ogi eta ardo sagaratuaz eta horri buruz honako testu hau idatzi zuen: «Komunitatearen zerbitzura esandako hitzak, hartuak, bedeinkatuak, hautsiak eta emandako, laburbildu nire apaiz bizitza. Zeren egunero nire auzoko kideekin mahaian elkartzen naizenean, ogia hartu, bedeinkatu, apurtu eta ematen diot. Hitz hauek ere laburbiltzen dute nire kristau bizitza, zeren kristau bezala mundurako ogi izatera deitua nago, hartu, bedeinkatu, hautsi eta ematen den ogia. Garrantzitsuena, hitzek nire bizitza laburbiltzen dute pertsona gisa, nire bizitzako une bakoitzean maitearen bizitza ikus baitaiteke".
Jaunaren Afarian ogia jateak eta ardoa edateak Kristorekin bat egiten gaitu eta kristauok elkarren artean lotzen gaitu. Kriston gaude eta Kristo gugan dago. Benetan Kristoren gorputza gara.

Joan ikasten dudan bitartean, nola jan dezaket Jesusen haragia eta nola edaten dut Jesusen odola? Sakramentu-ospakizunean irudikatzen al da Jesusen "haragia jatea eta Jesusen odola edatearen betetzea? Ez dut uste! Espiritu Santuaren bidez bakarrik ulertu dezakegu Jesusek guregatik egin zuena. Jesusek esan zuen bere bizitza (haragia) emango zuela munduaren bizitzagatik: "Emango dudan ogia nire haragia da - munduko bizitzarako" (Joan 6,48-51.).

Testuingurutik ulertzen dugu "jan eta edan (gosea eta egarria)" dela "etorri eta sinetsi" esanahi espirituala, Jesusek esan zuelako: "Ni naiz bizitzako ogia. Niregana datorrenak ez du goserik izango; eta nigan sinesten duenak ez du inoiz egarririk izango" (Johannes 6,35). Jesusengana hurbildu eta sinesten duten guztiak berarekin elkartasun berezi batean sartzen dira: "Nire haragia jaten eta nire odola edaten duena nigan geratzen da eta ni beragan" (Joan 6,56).
Harreman estu hau Jesukristoren berpizkundearen ondoren bakarrik posible izan zen agindutako Espiritu Santuaren bitartez. «Espiritua da bizia ematen duena; haragia ez du ezertarako balio. Nik esan dizkizuedan hitzak espiritua eta bizitza dira» (Joan 6,63).

Jesusek bere bizitza pertsonaleko egoera gizaki gisa hartzen du adibide gisa: "Nire haragia jaten eta nire odola edaten duena nigan geratzen da eta ni berarengan" (Joan 6,56). Jesus Aitaren bidez bizi izan zen bezala, guk ere haren bidez bizi behar dugu. Nola bizi izan zen Jesus Aitaren bitartez? "Orduan Jesusek esan zien: Gizonaren Semea goratuko duzuenean, jakingo duzue ni naizela eta ez dudala ezer egiten enegatik, baina Aitak irakatsi zidan bezala hitz egiten dudala" (Joanek 8,28). Jesukristo Jauna ezagutuko dugu hemen Jainko Aitarekiko menpekotasun ezin hobean eta baldintzarik gabe bizi den pertsona gisa. Kristauok hau dioen Jesusengana begiratzen dugu: «Ni naiz zerutik etorri den ogi bizia. Ogi hau jaten duena betiko biziko da. Eta emango dudan ogia nire haragia da, munduaren bizirako» (Joan 6,51).

Ondorioa da 12 ikasleek bezala, Jesusengana etortzen garela eta harengan sinesten dugula eta bere barkamena eta maitasuna onartzen dugula. Esker onez gure salbamenaren dohaina besarkatu eta ospatzen dugu. Jasotzean, Kristorengan dugun bekatu, erru eta lotsaren askatasuna bizi dugu. Horregatik hil zen Jesus gurutzean. Helburua da bere bizitza mundu honetan Jesusekiko menpekotasun berarekin bizitzea!

Sheila Graham